A Bak (Capricorn) jellemzése: Bak image

A nap december 22. és január 20. között halad keresztül a zodiákus tizedik jegyén, a Bakon.

Szinbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. Miként a kecskebak, bökdösésre is használja szarvát, úgy a Bak ember sem megy a szomszédba egy kis szúrkálódásért. Például, ha békésen vezeti autóját s egyszercsak elébe vág valaki, várható reakciója, hogy követi és adandó alkalommal elébe vág. Mindez a pszichológia oldaláról kompenzálás, törleszt azért, amit kap.

Párhuzamot vonhatunk a precízen, nagy kecsességgel ugró kõszáli kecske, zerge és a csúcsra hágó Bak ember között, aki szintén kiszámítja elõre, hogyan is juthat oda fel.

Uralkodó bolygója a Szaturnusz, Jelképezi a karmát, vagyis, hogy minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz a szükséges "rossz", amely a keserû élettapasztalatokat adja, de amely nélkül tökéletesedés sem volna elképzelhetõ. A Szaturnusz a "küszöb õre", mely csak akkor enged át, ha feladatát az ember jól oldotta meg.

A Bak embert sokszor pesszimistának tartják, de ez inkább csak védekezés nála, hogy kellemesen csalódjék. Szereti az emberaekeat próbára tenni, s örömet okoz számára, ha a próba sikerül, de akkor sem csalódott ha nem, hisz úgysem vár különösebb jót senkitõl. Úgy érzi, nagy keresztet visz a vállán, de ezt tudatosan vállalja is.

A mitológiában Szaturnusz volt (Kronosz) az Idõ istene, ennélfogva az idõbeosztás nagyon fontos a Bak számára. Ragaszkodik órarendjéhez és körültekintõ pontossággal veszi sorra az elõre nem látható körülményeket.

A Bak kardinális minõségû, negatív töltésû, földjegy. A kardinális minõségnek megfelelõen az aktív ténykedés, az erõs becsvágy, a vezetni akarás jellemzi. Mint harmadik föld-jegynél földhözkötöttség, lassúság, céltudatosság, kitartás és anyagias világnézet tapasztalható nála. Fontos céljának tekinti az anyagi javak megszerzését. Mindenben otthon van, ami praktikus. Ha van benne idealizmus, azt kordában tartja a hideg, józan ész, mely nem engedi a túlzott lángolást, s ezért látunk inkább reális számítást. Szívósan ragaszkodik tárgyaihoz, gondolataihoz, meggyõzõdéséhez. Szívesen küzd a legkisebb haszonért is. Õ az, aki még a szemétdombról is pénzt tud kikaparni. A negativitás bizonyos visszahúzódási hajlamban mutatkozik meg.

A hangsúlyozottan Bak személyiség:

Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség s az igazságérzet. Önuralma is példátlan. Feltûnõen jó az emlékezõtehetsége. Okos, diplomatikus és kitûnõ szervezõképességû. Õ az örök tervezõ, a fõ cél elérésére törekvõ. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha meharagszik, hosszú idõre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson.

Akarata határozott, állhatatos, szívós. Sokat ad a külsõ méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Értelmetlen pazarlásnak tartja, ha egy falat is a tányéron marad.

Gondolatait nehezen tudja kifejezni. Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belélátnak.

Nehéz a barátságába férkõzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és õszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tûr beleszólást.

Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia irányába.

A Bak ember a hivatásban:

A rangemelkedésre lesz beállítva. Erõs a becsvágya. Lételeme a munka, szolgálat, elõléptetés, kitüntetés, a rang, a hatalom. Tisztában van vele, hogy csak verejtékes munkával, sok akadály elhárításával érhet célt. A megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha valamilyen körülmény akadályozza.

A sikertelenség nem bénítja, szívóssággal halad célja felé. Élete a "KI nevet a végén" - sok kockával visszamenni, elõlrõl kezdeni- játékhoz hasonló.

Elvárja a teljesített szolgálatért az elismerést, s ha ezt nem kapja meg, szeszélyességgel, mogorvasággal, hallgatagsággal válaszolhat.

A Bak, mint gyermek:

Csendes, visszahúzódó és magányos. Kevés a barátja, de akikkel megérti magát, azokkal jó és tartós kapcsolatot alakít ki, s ez a barátság az évek múltával csak tovább mélyül. A szülõ akkor segíti leginkább Bak gyermekét, ha nagyon gyengéd vele s nem vár érte viszonzást, ugyanis csak gátásai akadályozzák, hogy érzelmeit õszintén kimutassa.

A Bak, mint szülõ:

Magas elvárásokat tmaszt a gyermek felé, mert szorgalmas, dolgos, korrekt embert akar faragni belõle. Úgy gondolja, hogy ezt a célját szigorral és következetességgel érheti el. Mivel õ is nehéz körülmények között nõtt fel, így akarja gyermekét is nevelni. Némely gyermek túl merevnek élheti meg az ilyen szülõt.

Szerelemben:

Fontos számár, hogy paratnerére számítani, építeni tudjon. Nem annyira az érzelmi fellángolás, mint inkább a rális ész kap hangsúlyt, s a tudatosság: mi várható partnerétõl. Hûséges és stabil, aki tûrni is tud. Szerelmi ügyekben zárkózott. Nehezen oldódik fel a szerelmi együttlétben. Férfiként nem õ kéri meg a nõ kezét, az övét kell megkérni.

Házasságában is az értelmi alapon nyugvó kapcsolat, a praktikus életbeállítottság lesz a fontos, nem pedig a lángolló szenvedély. A Bak nõ, mint jó üzleti érzékkel rendelkezõ társ, segíti férjét az elõrehaladásban.

Munkájában:

A fontosat, az alapvetõt tartja szemelõtt, s a részleteket szereti másra bízni. A munka, a kötelesség embere, aki szorgalommal akarja célját elérni. Mint beosztott pontos, alapos és nagy felelõsségérzetû.

Vezetõként igazságos, de szigorú, héha a kérlelhetetlenségig. Munkájában a Bak ember elõvigyázatosan, elõbb mindent alaposan átgondol, s minél jobban belemerül, annál nagyobb örömet talál benne. Addig gyakorolja a különbözõ módszereket, míg tökéletesnek nem érzi magát bennük.

Életmód, szabadidõ-tevékenység:

Megfelelõ számára mindenféle üzleti tevékenység, irányítás vagy szervezési tevékenység. Igényli az elvonultságot. Élvezi az olvasást, a zenét, valamint a praktikus hobbikat.

A természetes tulajdonságok gátlását okozza ha gondatlan, rendetlen életmódra kényszerül az elõrehaladás lehetõsége nélkül.

A Bak-tulajdonságok túlfeszítettsége, vagy eltúlzása:

Túlságosan anyagias, haszonlesõ magatartáshoz vezethet. Ha a józan ész szavát nem képes a szívén átszûrni, ez túlzott szigort, keménységet, könyörtelenséget eredményez, mely mintha nem ismerné az irgalmat.

A takarékosság erénye átcsaphat kapzsiságba, fösvénységbe. A rend, a pontosság szeretete aprólékoskodássá, kötekedéssé válhat. Az óvatos körültekintés véglete pedig az önzõ számításba, mely minden cselekedetét megelõzheti.