A Halak (Pisces) jellemzése: Halak image

A Halak csillagképén február 20, és március 20, között halad keresztül a Nap.

Szimbóluma: Hagyományosan két ellentétes irányba úszó hallal szokták ábrázolni, melyeket egy fonal mégis összeköt. Ezek az emberek kettõs természetét képviselik, a fizikai látható lényét és a rejtett valóságot, ami a testi érzékelhetõség mögött létezik. Mindkettõnek van saját célja, melyet el akar érni, de ez a két cél irányában különbözõ. A Halak szülött úgy érzi, mintha két különbözõ irányba löknék egyszerre, s ez a belsõ késztetés különösképpen tudatalatti lényében van így. Erre a kettõs lökésre kétféle módon reagál. Gyakran, ha szembe kell nézni a veszéllyel a hal elrejtõzik. Ez a kettõs erõ határozatlanságot, bizonytalanságot eredményez. A hal némasága átvitt értelemben azt jelenti, a Halak emberének szavát nem hallják és így nem is értik meg az emberaek.

Jelélben: ismét mutatkozik a kettõsség. A Halak szülött jól játssza szerepeit és sokszor más színben tünteti fel magát, mint amilyen a valóságban. A jel is utal az ember testi-lelki kettõsségére, amely ugyanakkor egységet is alkot.

Uralkodóbolygója a Jupiter és a Neptun. Angliában az asztrológusok hajlamosak úgy gondolni, hogy a Neptun, mint új elv, fõleg a Halakkal van kapcsolatban. Ennek az új planétának a felfedezése egyidõben történt az emberiség új fejlõdésével, a tudatfeletti megismerésével, s mintha az értelem fejlõdését az intuitív képességek szélesebb körû használata fokozná.

A jupiteri uralom szétterjedést, jovialitást, emberszeretet, segíteni akarást jelez. A Neptun az álmodozás, az érzékfeletti dolgok érlelõje, ami idealizmust és érzelmil töltést hoz a Halak természetébe.

A szétterjedés észreveheõ a kötetlenségben, a határok be nem tartásának igényében. A Neptun ködössége nyilvánul meg abban, hogy a Halak-ember nem szívesen néz szembe a realitásokkal, inkább álmodozó, az ideált az ideálist keresi, melyet a magasrendû típus meg is talál egy magasabb szférában.

A Halak változó minõségû, negatív töltésû, víz-jegy. A változó minõség jelenti a körülményekhez való alkalmazkodást. A víz jelleg és stabilitáshiány keveredése a legfogékonyabbá teszi az összes jegyek közül.

A befolyásolhatóság abban nyilvánul meg, hogy általában az erõsebb áramlatnak enged. A negatívitás visszahúzódottságot, zárkózottságot ad, ami rejtettséghez és mélységhez vezet, amit nehéz felfogni.

Ügyeiben igényli a támogatást, a "medret", mely a "víz"-nek partot ad. A víz erõs érzelmi beállítottságára utal. A Halak-típusúak közül kerülnek ki a legkifinomultabb lelki életet élõ emberek. Ennek egyúttal következménye, hogy érzelmi benyomásokra erõsen reagál, s intuíciója fejlett. Ez a víz egyúttal eszünkbe juttathatja a halak otthonát - a tengert, mely végtelenül mély, idõnként nyugodt, mégis képes hirtelen változásokra, viharokra. Ártalmatlan elsõ pillantásra, de a nyugodt felszín alatti áramlások veszélyesek lehetnek.

A hangsúlyozottan Halak személyiség:

Alapvetõen emocionális, ösztönösen beleérzõ, megérzõ és szétáradó. Hangulata a lelkesültség és a depresszió végletei között ingdozik, A vízhez hasonlóan mindent visszatükröz és úgy alakul, ahogyan a víz felveszi a tartály alakját. Ez abban vehetõ észre, ahogy másoktól függ, ahogy mások támogatására szorul. A jegy legjobb képviselõinek képessége egy olyan nagymértékû fogékonyság, mely racionális ésszel nem magyarázható forrásokból merít. Bár ennek a képességének csak akkor veheti hasaznát, ha elõbb szellemét, értelmét eléggé képezte. Minden mûvészeti ág képviselõje tudja, mert megtapasztalta, hogy legjobb alkotásait az inspiráció pillanataiban készítette. Ilyen emberek képletében a Halak jegy kiemelkedõ szerepet játszik.

Ez vonatkozik azokra a materiális téren tevékenykedõ emberekre is, pl. tudósokra, akik álomban, vagy az ébredés pillanatában kapnak megoldást egy problémára.

Képessége, hogy átvegye a benyomásokat, megmutatkozhat abban is, hogy mint médium feladja saját személyiségét és egy más ember hangján szólal meg. Ez akkor is látható, mikor egy tehetséges színész elrejti saját személyeségét és felölti a szerep jellemét, melyet játszik.

Lelkében határtalan emberszeretet él, melynek gyökere az a felismerés, hogy egyek vagyunk, testvérek vagyunk mindnyájan, s az Én és a Te között nincs többé válaszfal. Krisztusi életfelfogás és magatartás ered mindebbõl. Szeretet, jóság, önzetlenség, sõt önmagáról lmegfeledkezõ odaadás, mely a nagy egységben átéli Istent.

Saját személyének feláldozása, odaadó, önzetlen szolgálathoz vezet, melyet másokért végez. Ez különösen így van a gyógyító, betegápoló munkánál, melyet elhivatottságból vállal. Részvéte azonnal jelentkezik, ha szenvedõt lát, legyen az ember, vagy állat. Nem kérdez, nem gondolkodik, nem nézi, hogy a segítség helyénvaló-e. Vakon hozza áldozatát. Ezért sokan kihasználják jóindulatát.

Jelmondata lehetne "Egy mindenkiért, mindenki egyért! "

Mivel õ maga minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés és hívás nélkül is az életét áldozza, ezért azt várja, hogy embertársai is hasonlóképpen cselekedjenek vele. Természetesen itt éri a legtöbb keserû csalódás.

A megfoghatatlanhoz, érzékfelettihez való vonzalma kapcsolatba hozza a Halak-szülöttet mindennel, ami misztikus, ami szép, ami nem e világról való. Ezekre a dolgokra mondanak a gyakorlatibb emberek -akiknek talán még nem sikerült felfedezniük a látszat mögött a lényeget,- hogy "ködös álmok", "légvárak", "ábrándok". De kérdés hová jutna a világ, ha nem lennének emberek, akik már itt a földön meglátják a "mennyországot " és nem cselekednének érte? A Halak jegye a szimbóluma a keresztre feszített Isten fiának. Tekintetébõl a mártíromság csendes zokogása érezhetõ ki. A fejlett Halak embert a sok baj azonban nem töri le, belenyugvási képessége igen magas idealizmusában találja forrását.

Túlfinomult lelkületének szüksége van arra, hogy megszépíthesse az élet hazugságait, a valóság piszkait és aljasságait. A mindennapit is költészetté emeli. Idealizmusában lelke csakugyan part nélküli és határtalan, mint a tenger.

A gyakorlati életbe nehezen tud beilleszkedni és ennek következtében gyakran telve van ki nem mondott panasszal.

Némasága miatt nemigen lehet tudni, mit gondol, mit akar. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában. Minden Halak ember egy bonyolult keresztrejtvény, egy élõ találmány. Ezért sokszor õ lesz a meg nem lértett, vagy félreértett ember. Gyakran még legnemesebb segítõkészségét sem képes a tömeg megérteni. Fõként innen származik ösztönösen visszavonultsági kényszere.

A Halak emberének vérmérséklete szangvinikus, mélabús aláfestéssel. Akarata érzésszerû, változó és szeszélyes. Annyira brfolyásolható, hogy õ a született "jó ember", aki ha rossz társaságba keveredik, önkéntelenül sodródik a bûnbe.

Felfogóképessége jó, amit egyszer megtanult, nehezen felejti el. Kettõs természetének megfelelõen sokoldalú és sorsában is megmutatkozik ez. Nyugodt, barátságos modorával, szeretetre méltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt tud szerezni.

Mûvészi téren képes arra, hogy valóban nagyot, maradandót alkosson. Különösen zenében, táncban, festészetben , színészetben képes önmagát felülmúlni. Egészen különleges szín- és formaérzéke van, ezért szerti a szépet, s igényel egy bizonyos mennyiségû kényelmet is.

A Halak gyermek:

Gyermekkorban szüleihez erõs érzelmi szálakkal kötõdik. Gyengéd, szelíd, ölelnivalóan kedves, kecsesen finom.

Nem valók neki a durva játékok. A vizet, a vízi sportokat kedveli, ezért jó, ha korán megtanul úszni, evezni. Szívesen mesél hosszú történeteket álmairól. Fejlesztõleg hathat rá, ha a szülõ bárorítja: írja le álmait. Igen fontos számára a jó családi légkör. Állandóan szüksége van törõdésre, szeretetre. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.

Szülõként:

Meleg szeretettel fordul gyermeke felé, de nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Hajlamos felnõttként beszélni gyermekével és partnerei megértést várni tõle.

Szerelemben:

Ragaszkodó és megbocsátó. Jó baráságra is törekszik. Kedves, figyelmes. Romantikus beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Nem ritka a plátói szerelem sem kapcsolataiban, mert ez fantáziáján kívül idealizmusát is kielégíti. Lehet poétikus, lírai szeretõ, de a házasság pénzügyi vonatkozásait illetõen nem nagyon gyakorlatias. Egy erõsebb pertnert igényel. A Halak nõ házias és kitûnõ családanya. Szem elõtt tartja a közös boldogságot, a család jövõjét.

Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan szenved. Szexualitásában is kettõsséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Erõs vágy él benne a gyermek iránt.

Házasságban a személyes szerep, a gondoskodás és áldozatkészség szorosan összekapcsolódik.

Életmód és szabadidó-tevékenység:

Boldognak érzi magát, ha van egy erõs támasza, aki gondoskodik anyagi szükségleteirõl, hogy õ magát átadhassa a mûvészetnek, zenének, költészetnek, a gazdag fantáziával teli írásnak.

Akkor van igazán elemében, amikor ösztöneit követi és kapcsolatban marad a saját tudatalatti énjével és ebbõl a tudatalatti, széles nagy birodalomból nyeri inspirációit.

Könnyen tud kapcsolatot teremteni más emberek tudatalatti "én"-jével is, ezért sikeresen foglalkozik telepátiával, tisztánlátással, pszichometriával és hasonló képességek felhasználásával.

Sokoldalúsága bõ választási lehetõséget ad neki az életmódok között. Szabadikõ-tevékenységeinek mûvészieknek, vízzel kapcsolatosaknak, ritmikusnak, nem túl energikusnak kell lenniük, váltakozva a vidámtól a filozófikus elmélyülésig.

Munkában:

Vezetõnek kedves, szeretere méltó, megértõ, de sokszor hiányzik a kellõ határozottság. Az orvosi, pszichológusi, betegápolói hivatás mély együttérzést kíván és kapcsolatban van a gyógyítással és a kórházi világ visszavonult életmódjával, így kiváltképp megfelel egyéniségének.

Papok, lelkészek között gyakran találunk erõsen Halak-jellegû egyéneket, akik erõs vágyat éreznek arra, hogy segítsenek a rászorulókon.

A Színpadon kitûnõ karakterszínész llehet, mivel könnyen magára ölti annak alakját, akit megszemélyesít.

A tengerrel, vízzel, folyadékkal kapcsolatos tevékenységek vonzzák.

Betegség:

Ennek a jegynek túlérzékenysége, túlzott fogékonysága, emésztési, idegrendszeri zavarokat okozhat. Mérgezések és narkotikus hajlam is elõfordulhat.

A Hal-tulajdonságok eltúlzása, vagy torzulása:

Oda vezethet, hogy kitartás hiányában az élet zord valósága elõl mélabús reménytelenségében, jövõtõl való félelmében a kábítószerekhez, alkoholhoz menekül, mely sûrû fátyollal borítja be a világból kikapcsolódni vágyó elméjét, szépre és szeretere éhes lelkületét.

A túlzásba vitt segítségadásban kifárad, s ilyenkor mártírnak érzi magát, s ez panaszáradaatban, sírásban, sértõdöttségben nyilvánulhat meg. Rajongó lelke ítélõképességét elhomályosíthatja. A rengeteg belsõ ellentmondás, túlérzékenység, idegi megterheléshez, lelki betegséghez vezethet. A kényelemszeretet túlzásba vitele tékozlóvá, lustává nemtörõdömmé tehet.

Az elfajzott típus médiumi képességeit csalásra használhatja. A vágy, hogy felülemelkedjék az anyagi világ nyûgébõl, nem eredményezhet mást, mint menekülést a kötelezettségektõl, a felelõsségvállalásoktól.

Köd homályosíthatja el látását és ilyenkor gondolkodása, viselkedése zavarossá, bizonytalanná válhat. Az ilyen ködösség megtévesztõ. Ennek megtévesztés, becsapás lehet a következménye.

Természetes hajlamainak korláltozását okozza, ha anyagias szemléletre, vagy túlságosan a szabályoknak alávetett életmódra kényszerítik. Ennek eredménye aggodalmaskodás, vagy alkalmaatlanságérzet lehet.