A Ikrek (Gemini) jellemzése: Ikrek image

Az állatöv harmadik jele az Ikrek. Jele a (dualitás) kettõsség szimbóluma. A levegõelemhez tartozik, melynek jelzését, a két vonalat, a párhuzamost tartalmazza. Az Ikrek a változó kereszthez tartozik, ami változékonyságot, a kitartás hiányát jelenti. Az uralkodó bolygója a Merkúr. A nap május 21-tõl június 20-ig tartózkodik ebben a jelben.

A levegõelem és a változó õsminõség a jel örökös mozgására utal. Az Ikrek jel az emberben az egyetemes tudásvágyat, a kielégítethetetlen megismerési és kutatási ösztönt jelenti. A jel eggyetlen mondatba sûritve: 'Én megismerek'. Az Ikrek számára nem jelent különösebb örömet valakinek, vagy valaminek a puszta birtoklása, részletesen meg akarja ismerni a személyeket és tárgyakat. No és persze az egész világot. Az Ikrek vándorló természetü. Mindent megismerni: ez a jel célkitûzése. A világmindenség természetébõl adódik, hogy ezt a célt megvalósítani lehetetlen. A szétforgácsolódás elkerülhetetlen számára. Kezdeti fellángolása, bármi iránt csak szalmaláng természetü.

Az Ikreknél is, mint minden pozitív töltésü jelnél, nem öncélként jelentkezik a megismerés. Legalább annyira fontos számára a továbbhaladás, a közvetítés. Nem véletlenül uralkoró bolygója a Merkúr, a hirvivõ. Pünkösdvasárnap a tanítványok -a keresztény tanítások szerint- megkapták a szentlelket, hogy hirdessék az evangéliumot. A leírás szerint a tanítványokat a jelenlévõ tömeg megértette annak ellenére, hogy különbözõ nyelveket beszéltek. A keresztény tanítás így kezdett el terjedni. Nem véletlen, hogy a kezdet a Pünkösdi ünnephez kapcsolódik. Pünkösd ugyanis a feltámadás utáni 50. napra esik. Ez azt jelenti, hogy a Bika éa Ikrek jelekbe eshet az ünnep. Szó volt róla, hogy az Ikrek a közvetitést is szimbolizálja.

A Ikrek feladatai közül a megtérés az elsõ helyen áll. Érdekes példa erre János evangéliuma, ahonnan megtudjuk, hogy a 12 apostol közül Tamás, aki Ikrek volt és hitetlen, csak akkor hitte el Jézus feltámadását amikor látta és tapintotta a szent sebeket.

Az elmondott történetbõl jól látszik ennek az állatövi szakasznak a lényege. Keresni, kutatni, meggyõzõdni, továbbadni majd kezdeni elõlrõl. Nyugtalanság, kíváncsiság -ez az Ikrek jelü ember osztályrésze és természetesen minden emberben jelenlévõ Ikrek-tulajdonság. Leonardó Da Vinci ennek a jelnek a tipikus képviselõje. Élettörténetébõl tudjuk, hogy minden felfedezése abból a nyughatatlanságból ered, hogy mindig többet akart tudni arról, amit éppen csinált. Szinte semmit sem fejezett be, mégis csodálatos módon gazdagította az egyetemes kultúrát.

Ha gyermekkorától vizsgáljuk az Ikrek ember egyéniségét, azt tapasztaljuk, hogy ritka esetektõl eltekintve õ az, aki leghamarabb járni és beszélni képes. Ezt a két tehetséget sokáig megtartja. Beszélni mindig sokat beszél, és mozgási kényszere idõs koráig megmarad.

Igyekszik mindent gyorsan elvégezni. Álltalában jól tanul, mert rendkívül gyors a felfogása. Gyakran azért unja magát az órákon, mert már elõre elolvasta az anyagot, sõt hozzá is olvasott, persze ez csak arra az anyagra vonatkozik, amalyik érdekli. Ha nem mondhatja el a véleményét az órákon nyilvánosan, akkor padtársával beszél, de az is elõfordulhat, hogy pad alatt olvas. Gyakran már elöbb tud olvasni mint hogy iskolába járna. Falja a könyveket. Késöbb is nagy könyvgyüjtõ. Megvesz mindent, ami érdekli, de az elolvasásukra nem marad ideje. Ennek ellenére olvasottsága és tájékozottsága a világ dolgairól lenyûgözõ.

Társaságokban õ a közkedvelt ember. Mindig tud valami aktuális pletykát, érdekes információt. Amennyire szerteágazó a tudása, legalább annyira felületes. Sosem az információk mélysége, hanem mennyisége izgatja. Igazi ujságíró tipus. Õ az az ember aki képes lyukat beszélni a másik hasába. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden Ikrek hazudozó, de mindenképpen szeretnek nagyot mondani. Õk ezt csak ártatlan füllentésnek veszik és csodálkoznak, ha mások megütköznek ezen. A pontosság nem tartozik az erényeik közé. Álltalában túlvállal és ezért mindig lemarad valami. Hasonlóan a Koshoz, õ sem akar semmibõl kimaradni, de ennek a törekvésnek az áll a hátterében, hogy minden hírt, információt össze akar gyûjteni.

Az Ikrek kettõs jel. Az Ikrek emberekben mindig jelen van a kettõsség érzése. Önmagával vitatkozik, és az egyik énje megpróbálja meggyõzni a másikat. Semmit sem hisz el, csak úgy, ha utánajár és meggyõzõdik arról, hogy az információ helyes. Ha valamiben kételkedik, rögtön vitára kész és ha úgy érzi, hogy igaza van, addig csûri-csavarja, míg az ellenfél fel nem adja. Egy szónok veszett el benne. Pillanatok alatt képes új teóriák létrehozására, ha úgy érzi, hogy a vitában sarokba szoritották. Nem következetes, logikai láncolataiban nem találunk kiépitettséget, ha ez kiderül, témát vált. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhetnek ki közülük zseniális gondolkodók, sõt elég gyakran látunk közöttük írókat, filozófusokat. Utóbbikat a horoszkópban lévõ erõs Szaturnusz-állásnál találjuk.

Semmit sem tudnak magukbban tartani. Ahogy a szólás tartja: "Ami a szívükön, az a szájukon". Közlékenységi vágyukból adódik, hogy sokat tudnak beszélni, és gyakran óriási körmondatokban fejezik ki magukat. Az is elõfordul, hogy ha már elmondták amit akartak, a válaszra már oda sem figyelnek. Ez nem szemtelenség részükrõl, de gondolataik csapongása miatt már máshol járnak. Most éppen azon gondolkoznak, hogy mirõl lehetne tovább beszélni. Beszédkészségüknek megvan a maga haszna is. Jó a nyelvérzékük, gyakran több nyelven beszélnek. Pályájuk is kapcsolódhat a beszéddel. Kiváló tolmácsok, elõadók, riporterek, tanárok, újságírók, szervezõk, ügyvédek kerülnek ki soraikból. Õk a tipikus közvetitõk is; postai alkalmazottak, a tömegkomunikációban résztvevõk, utazásokat lebonyolítók.

A mozgás- és levegõigénye óriási. Ezért ha teheti, kimegy a szabadba. A hosszas bezártság neurotizálja. Nyitott ablaknál alszik, és nem fázékony. Sokáig megtartja fiatalos külsejét és szellemi frissességét. Szervezete ellenálló, de idegrendszere nem. Ez a legsebezhetõbb pontja és sajnos az ideggyógyászatra sokan kerülnek az Ikrek közül, elsõsorban azért, mert túlhajtják magukat, nem ismernek határt. Ahogy szokták mondani: "Két végérõl égetik a gyertyát". A másik érzékeny pontja a válla és a tüdeje. Számára a legveszélyesebb a dohányzás.

Az Ikrek kiválóan alkalmazkodik a megválltozott körülményekhez. A kapcsolataiban alkalmazkodó, mások elvárásainak megfelelni akaró, de csak addig, míg az illetõ vagy társaság érdekli. Kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindent fontolóra vesz és érdekei szerint dönt. Az érdeke elsõsorban a tudás megszerzését szolgálja nála.

Számára a világ a megtanulható ismeretek tárháza. Minden információ, ami érdekli, a jobb eligazodáshoz vezet és az állatövi jegyek sorrendjében õ képviseli a kiváncsi embert. Rendszerezésre nem futja az erejébõl, idejébõl.

A Merkúr ennek a jelnek az uralkodó bolygója, mely nem csak a hirvivés és közvetítés istene, hanem a tolvajok és szélhámosoké is. A Merkúr-analógiák alapján mondhatjuk, hogy az Ikrek jelbõl sok tolvaj és szélhámos kerül ki, de ez attól függ, hogy az egyén milyen szinten áll és a születési képében hogyan áll a Merkúr. Mindenesetre az Ikreknek megvan a képessége arra, hogy behízelgõ modorban, bárkinek bármit beadagoljon. Ha akar, akkor a félrevezetés nagymestere tud lenni. Kiváló kézügyességével a legnehezebb feladatokat is elvégzi. Az Ikrek nem tartozik a buta, erõszakos bünözõk közé, sõt, rendkívüli inteligenciával rendelkezik. Éppen ez az, amivel hatni tud az emberekre. Ezzel a képességével akár több diplomára is futotta volna, de a rossz társaság erõs befolyása az Ikrek embert eltántoríthatja a helyes útról.

Az Ikrek és szerepei:

Mint fõnök: Álltalában jó szervezõ, kereskedõ, és önállóan jól dolgozik, de fõnöknek elég szétszórt. Megtalálható rendezõk, írók között is, de ezek a pályák inkább szabadabbak, kötetlenebbek. A kötöttséget nem nagyon szereti, ezért sem fõnöknek, sem beosztottnak nem elég megbízható. Pontatlan, gyakran vallja magáénak Pató Pál mondását: "Ej, ráérünk arra még". Ha talál egy jó titkárnõt, aki mindent rendben tart, mindenre odafigyel, semmit nem felejt el, akkor egész jó fõnök lehet belõle. Viszont a titkárnõnek dupla fizetés jár. Õ az a fõnök, akit a titkárnõ megetet, megitat, gondoskodik a házassági évfordulóra vett ajándékról. Az Ikrek fõnök ugyanis mindent elfelejtene, ha ez a szolgálatkész beosztott nem gondolna mindenre. Aki igazán tûri az Ikrek kapkodását, az vagy egy Szûz vagy egy Bak. Annyira nem tud meglenni egy ilyen titkárnõ nélkül, hogy még a rendszeres kritikát, beolvasást is elüri tõle.

Mint beosztott: Minden mozgalmas munkahely megfelel neki, ahol zajlik az élet. Szeret emberek közt lenni, beszélni és érdekes helyzetekkel ismerkedni. Ha csönd van inkább bekapcsolja a rádiót, vagy a magnót, nem viseli el a magányt, bezártságot. Ha iskoláit nem végezte el megfelelõen, akkor õ az aki elmegy kifutónak, utcaseprõnek, újságárusnak, de semmi esetre sem megy olyan munkahelyre, ahol számon kérhetik tõle, hogy mikor kezdett el dolgozni, vagy mikor végzett. A futószalag nem neki való. Sokszor munkahelyet változtat, mire úgy érzi, révbe ért.

Mint partner:

Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem igazán neki termett. Ha férfi, úgy udvarol, mint egy Grál lovag. Casanova is Ikrekben született. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az elsõ hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklõdni. Ez utóbbi az Ikrek hölgyekre is vonatkozik. A hûség tehát nem tartozik erõsségei közé. Fiatalkorukban kifejezetten sportot ûznek a találkozókból. Az Ikrek lányok, azok akik egy helyre, egy idõben három fiút hívnak, és a barátnõjükkel figyelik, hogy mi történik. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig ujdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki, mint beszélgetõ-partner, reménykedhetünk a visszatértében. A szép szavakhoz jobban ért, mint a szexuális vetélkedõhöz. Nem a vére hajtja, csak a kiváncsiság.

Mint Szülõ:

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétõl elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelvórákre járjon és az iskolában se legyen panasz rá. Az Ikrek anyukának a gyes egy kínszenvedés és mihelyt teheti, kimozdul otthonról és cipeli gyermekét mindenhova. Kezdeti szülõi lelkesedése csak akkor nem törik le, ha gyermeke hasonszõrû, mint õ, és nem egy nyugodt, csendes.

Mint gyermek:

Mozog keze, lába -így jellemezhetnénk az Ikrek jelben született gyermeket. Óriási türelemre van szüksége, szülõnek, nevelõnek egyaránt. A gyerek mellett idõnként az ember kételkedik abban, hogy lehet-e saját gondolata. Be nem áll a kis szája. Kérdez, elõad, közben megkérdezi, hogy figyelünk-e, majd a választ meg sem várva eltûnik, mert a gondolatai már máshol járnak. Idõnként azt érezzük, hogy õ a perpetuum mobile. Fáradhatatlan. Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni. Tele van segítõkészséggel, közben dût-borít. Alig lehet az étkezõasztalhoz ültetni és már magára is rántja a levest, vagy jobbik esetben a földre és nem magára ejti a lekváros kenyeret. Ha iskolába kerül, az otthoniak kicsit fellélegezhetnek. Viszont a tanárokra nehéz idõszak következik. Álltalában jól tanul, de az iskolában -mivel nagyon jó a felfogóképessége- hamar megunja a 'banánt' és ha nem adnak rá lehetõséget, hogy produkálja magát, akkor padtársait szórakoztatja.

Hamar felébred benne a kereskedelmi szellem. Elad, csereberél, vásárol, de a dolgaira nem tud vigyázni. Korán kamaszodik és ha jó a szülõkkel a kapcsolata, egész nap csacsog az izgalmasabbnál-izgalmasabb kalandjairól. A nevelõ fõ feladata, hogy a tehetséges gyermeket ránevelje a tartósabb cselekvésre és türelemre, önmagával és másokkal szenben.