A Nyilas (Sagittarius) jellemzése: Nyilas image

Az állatöv 9, jegye a Nyilas. A Nap november 23-december22 között halad át ezen a jegyen. A Nyilas õsi ábrázolása: alul ló, felül íját feszítõ, Napot célzó ember, -utal a jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, az emberi rész fantaszta, hiszen a Napot célozza.Ebbõl úgy látszik, mintha a Nyilas ember életének célja a nagy távolságok legyõzése, áthidalása lenne.

Uralkodó bolygója a Jupiter, mely hangsúlyozza a szétterjedésre valló képességét. Jelzi, hogy a Nyilas mindig kész ismeretei bõvítésére, látóköre kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére,- s teszi ezt emberszeretõ, optimista módon. A tüzes elemekhez, változó tulajdonságokhoz tartozó, pozitív jel.

Tüzes természetére nézve azt állapíthatjuk meg, hogy -a valódi tûz analógiáját véve alapul- vagy aktívan ég, lobog, melegít, elbûvöl, vagy mint a tûzvész elhamvaszt, ott égetve ahol nem kellene. A "tüzes" ember heves, lelkes nagyratörõ, aki égni tud erõs érzelmekkel, heves izgalommal, s másokat is lángra lobbant. Vidámságot, derût, életigenlést sugároz magából. Tüzes természete megnyilvánul bátor magatartásában és uralkodni vágyásában is. Ugyanakkor a változó tulajdonságnak megfelelõen változékony, egyúttal változatosságot kedvelõ is, s él benne a hajlam, hogy másokért cselekedjen. A pozitív töltést úgy is említik, mint "férfiasság"-ot. Az ilyen típusú emberek számára különösen fontos az önkifejezés.

A hangsúlyozottan Nyilas személyiség:

Szellemi érdeklõdése széleskörû. Nemcsak itellektuális, hanem intelligens is. A magasabbrendû szellemi dolgok dolgok felé tör. Alapvetõ képessége, hogy a valóságot átfogóan szemlélje. Szelleme az intellektuson túli dolgok, a transzcendens felé szárnyal nyitott szívvel, hittel. Keresi, kutatja az Isten, a természet, a társadalom törvényeit. A társadalomban csak a valódi tekintélyt formál és másokat is hajlamos eszerint megítélni, vagy eszerint irányítani.

A törvényt tiszteli, de lázad, ha az eszményt, a humánumot, a szabadságot veszély fenyegeti. A törvénytelenség felháborítja, s a zsarnokságot nem viseli. Elsõrendû érzéke van, hogy a jogot a jogtalanságtól megkülönböztesse. Szavaiban, tetteiben õszinte és nyílt, becsületes. Bízik önmagában és ugyanilyen bizalommal fordul mások felé.

A nemes humáns eszmék fellelkesítik, de változékony természetének megfelelõen lobogó lángja egy idõ után lelohad. Optimizmusa azonban töretlen, s hisz abban, hogy az eszmények felé törekvés meghozza gyümölcsét.

Cselekedeteiben a segítség szándéka vezérli, jóindulatú és joviális. A jóság olyannyira elvakítja, hogy a nyilvánvaló negatív tényeket sem látja meg. Ez lehet az alapja, hogy így emberismerete nem a legjobb. Viszont, ha a pszichológia megállapítását vesszük alapul, mely szerint az ember a róla alkotott pozitív képhez igyekszik felnõni, akkor a Nyilas ember hozzáállása az emberekhez nagyon is elõrevivõ.

A magasrendû típus rendkívül emberszeretõ és szociális érzékû, az üldözöttek védelmében, az igazságtalanul mellõzöttek érdekében minden erejét latbaveti, s kítûnõen ért ahhoz, hogy másokat is hívjon és rábeszéljen a segítségnyújtásra.

A Napot célbavenni más jegyek számára túlzásnak tûnhet. A Nyilas ember alaptermészetéhez tartoznak a túlzások. Mikor eszméirõl, élményeirõl, képességeirõl beszél, felmagasít, megszépít. Éppígy eltúlozza munkakedvét, vállalkozó hajlamát. Mindezek hátterében az húzódhat meg, hogy szereti önmagát az élen tudni. Meggyõzõdése, hogy amit tesz és gondol, az úgy helyes, jó és ésszerû. Ezért szívesen beszél véleményérõl, hozzáállásáról -szinte saját hangjától elbûvölve- viszont a másik meghallgatásához kevés a türelme. Nagyszerû beszélõképességével lelkesedésével könnyedén meggyõz másokat igazáról. Képes rá, hogy még abban is kétséget támasszon, aki biztosan tudja, hogy nincs igaza. Ítéleteiben, elhatározásaiban inkább az érzés vezérli, mint az értelem. Ennek tudható be, hogy sokszor elhamarkodottan dönt. Általában intuíciója alapján jár el mindenben. Változatosságszeretete legkönnyebben utasásokban, helyváltoztatásokban nyerhet levelezést. Amennyiben nincs módja ennek tényleges megvalósítására, képzelete a fantázia szárnyán repül.

Szimbólumának, a kentaurnak megfelelõen nemcsak a szellemen túli vonzza, hanem a földi élet örömei, kényelme is. Valódi életmûvész, aki ki tudja élvezni az élet felkínált lehetõségeit. Derûs, kedélyes természetével, szerepelni vágyásával és kiváló beszédkészségével általában a társaság lelkévé válik. Különösképpen vonzzák a színpompás felvonulások. Víg kedélyû, megértõ, jó barát, aki barátjáért önfeláldozásra is kész, -ezt néha nehezen is értik meg.

Szerelemben:

Kítûnõ társ, jó partner. Legfõbb jellegzetessége, hogy lovagias társával szemben. Sok benne az érzés és a lelkesedés, hamar lángragyúl. Szabadságérzete igen erõs, ezért bölcs partner jól teszi, ha "hosszú gyeplõre" engedi. Szerelmében odaadó és ragasszkodó. Partnerkapcsolatban is fontos számára a barátság, olyannyira, hogy még a partneri viszony megszakadása után is törekszik a baráti kapcsolat fenntartására.

Munkában:

Fõnökként kenyérre kenhtõ , jóindulatú, segítõkész és megértõ. Ha nem kapja meg az õt megilletõ vezetõ beosztást, mint beosztott hepciáskodóvá válhat. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. A magasrendû Nyilas ember meg van arról gyõzõdve, hogy fontos hivatást tölt be. Leginkább az igazsággal, joggal, filozófiával, etikával, hittel és szociális dolgokkal kapcsolatos hivatások felelnek meg egyéniségének.

A Nyilas mint gyermek:

Már gyermekkorban szükséges mind szellemi, mind fizikai energiáinak helyes irányba terelése. Ha célját nem éri el hamar, elkeseredésre, megtorpanásra hajlamos, ezért rövidtávú célokkal lehet leginkább kitartásra ösztönözni. Rendkívüli kedvességével leveszi a szülõt a lábáról, ezért nehéz õt megbüntetni.

Szülõként: hajlamos arra, hogy a mércét túl magasra emelje, s ezáltal gyermeke felé túl magasak lesznek elvárásai.

Egészségügyi vonatkozásban:

A Nyilas ember szervezete szívós, késõ öregségéig megtartja ruganyosságát. Mivel a határok betartása mindig nehézséget okoz számára, az étkezésbeli túlzások a májat veszélyeztetik, a munkával kapcsolatosak pedig az idegrendszer megterhelélséhez vezethetnek.

Életmódja:

Akkor válik harmonikussá, ha mind a szellemi, mind a fizikai képességei kielégítést nyernek. Szívesen sportol, kirándul. Az állatok közül fõleg a lóhoz vonzódik. Ennek megfelelõen szabadidejének eltöltésében a lovaglás is jó idõtöltés lehet. Örömmel vesz részt játékokban. Érdeklik az érdekes témájú elõadások, a komoly természetû tanulmányok. Ezenkívül mindenfajta utazás felüdülés a számára. Természetes jellemvonásainak gátját okozza, ha túl nyugalmas életre kényszeríítik, vagy tevékenységi körét leszûkítik. Ezek ellenhatásaként temperamentum kitörésekkel reagálhat, vagy mogorvasággal.

A Nyilas tulajdonságok túlfeszítettsége vagy tkorzulása:

Túlságosan szétterjedõ típust jelent, aki könnyen hízásnak indulhat, könnyelmûvé és pazarlóvá válhat. Elõfordulhat, hogy túllõ a célon. Türelmetlenségében, ha nem sikerül célját az elsõ nekifutásra megvalósítani, könnyen feladja a harcot. A végletes változaatosság-szeretet állhatatlansághoz vezethet. A lóhalálában vágtató típus túlságosan felületes, végletes lehet.

Természetesen ezek a tulajdonságok a Nyilas jegyû emberekben különbözõ arányokban és mértékben vannak jelen, s az ember szabad akararától is függ, hogy melyeket akar fejleszteni, s melyeket korlátozni.