A Rák (Cancer) jellemzése: Rák image

A tavaszponttól számítva az állatöv negyedik jele a Rák. A Nap június 22-tõl július 22-ig vonul végig a Rák jelében. Ebbõl adódik az a félreértés, hogy azt az embert tartják Rák típusúnak, akinek a születésnapja ebbe az idõszakba esik. Pedig ez csak azt jelenti, hogy az ekkor született embernek a Rák jelében áll a Napja, de ettõl még nem válik Rák típusúvá. Ahhoz,hogy kiszámíthassuk, hogy valójában milyen típusról van szó, a születés pontos idejének és helyének ismerte szükséges. Bár ez a számítás nem igényel alapos matematikai vagy csillagászati felkészültséget, de még egyszerûbbé teszi a születés jegyének megállapítását a csillagóra használata.

A Rák eleme a víz. Ennek hatására a Rák ember érzékenysége a lelki rezdülések felfogására utolérhetetlen. Uralkodója, a Hold pedig erõs befolyásolhatóságot és örökös változási, változtatási kényszert idéz elõ benne.

A Rák ember mindig kész a külvilágból származó élmények befogadására, hangulata az eseményekkel párhuzamosan, éles váltásokkal tarkítva, állandóan változik.

Minden pillanatban képes ráhangolódni az új hatásokra, alkalmazkodni az új körülményekhez, beilleszkedni az új helyzetekbe. A Rák alkalmazkodása azomban csak ámítás, csalfa látszat, mely kényelemszeretetébõl, tudatos konfliktuskerülésébõl, tehát tulajdonképpen védekezésbõl fakad.

Mivel a minõségi jelek közül a kardinálishoz tartozik, ezért viasszerü lénye megváltoztathatatlan belsõ magot takar. Elmélyült szemlélõ nem is tarthatja õt nagy alkalmazkodónak, mert lényegében csak a számára jelentéktelen dolgokban engedékeny, csak a céljai megvalósítása felé haladó úton hajlandó magát vezetni, csak az érdekeit nem keresztezõ megoldásokra mond igent. A Rákkal való kapcsolattartásnál mindig fel lehetne tenni a kérdést: Melyikünk az irányító, és melyikünk az irányított? Sose hagyjuk magunkat a Rák passzív és diplomatikus viselkedésétõl megtéveszteni! Ez nem azt jelenti, hogy egyúttal uralkodni is hagyja maga fölött.

Életét nagyon meghatározza a rokon- és ellenszenv érzése. Ha valaki nem rokonszenves neki, azzal szemben bizonytalanná válik és elzárkózik elõle. Mivel alapvetõen az érzelem uralkodik magatartásán, olyan erõs ellenszenv alakulhat ki benne, hogy azt nem képes leküzdeni magában. Ezt persze az érintett észreveszi és õ is ellenséges lesz irányában. Nyiltan azonban nem támadhat, hiszen a Rák sem nyiltan lépett fel ellene. Így a Ráknak már sikerült is beszereznie egy titkos ellenséget.

Értékes tulajdonsága az intuició, mellyel megérzi mások szándékait, terveit, kiolvassa gondolatait, s melynek segítségével, ráérez a számára helyes útra. A Rák tehát a tudata mélyébõl felmerülõ érzéseire támaszkodik.

A Rákok mellett élõknek visszatérõ éményük lehet, amint meglepõdve -vagy éppen elégtéteélént- hallgatják, amint párjuk ugyanazokat az érveket mondja el valami mellé letéve a voksát, melyeket korábban õk sorakoztattak fel, hogy meggyõzzék Rák társukat.

Nagyszerü memóriájával a Rák képes a legapróbb részleteket, fordulatokat is megõrizni, mások gondolatmenetébõl, s alaposan megrostálva, csak az értékest meghagyva, már mint sajátját adja elõ -nagyon hitelesen. Pestiesen szólva, mondhatnánk: Jobb mint az eredeti.

Különösen, mint szinász tudja kamatoztatni e 'szivacs' -tulajdonságát. Õ a hivatásos utánzó, akinek külseje és belseje egyaránt visza tudja adni mindazt, amit látott, hallott, amit a külvilágból magába szívott.

De nemcsak a rivaldafényben élõ, hanem a szolid polgár Rák is képes külsejében, akár öltözködésében is alapvetõ változtatásokra, ha azt megváltozott életkörülményei úgy diktálják.

A Rák ha megfelelõ környezetben él, mûvelt, kultúrált ember lesz, kívülrõl fújja Vörösmarty verseit, megtanul angolul, el lehet beszélgetni vele a 'világ hét csodájáról' stb.-röviden: magasra képes feltornászni az IQ-ját. Ha azonban alacsony szellemiségü emberek veszik körül, akik nem támasztanak vele szemben követelményeket, elkényelmesedik. Akinek a víz jelü a születéspontja, mint a Ráknak, az bizonyos önbizalomhiányban szenved, mely gátolja képességei kibontakoztatásában, fejlõdésében. Mint a víznek, melynek nincs saját alakja, a Ráknak is szüksége van valamilyen edényre (eszmékre, magatartásmintákra, ösztönzésre), mellyel azonosulni tud, melynek alakját felveheti, mely segít neki formát ölteni. De nem mindegy, hogy az edény alunínium lavór, vagy ólomkristály palack...

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Az agglegény életformát biztosan nem a Rák férfiak találták ki, és a Rák nõk is nindent megtesznek azért, hogy ne maradjanak hajadonok.

Ha plyan partnerre talált, akinek a személyiségét erõsebbnek érzi a magáénál, akire -talán emiatt is- felnézhet, aki imponálni tud neki, azt elbûvölten követi, lesi minden kivánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. A szerelemben érzelmes és gyengéd. A Rák nõ anyáskodik a férfi felett, a Rák férfi féltékenyen védelmezi a nõt. Mindent megtesz azért, akit szeret. Igyekszik harmóniát teremteni, megkisérli lecsendesíteni a hullámokat. Semmit sem tart elviselhetetlenebbnek, mint a szeretett lénnyel való veszekedést. Semmit sem lehet nála elérni, a véleménykülönbségek kiélezésével, erõszakoskodással, harccal. Bármennyire szerelmes, a háborúzás feszültségét nem bírja, inkább elmenekül. Ha partnere kellõen okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát, nem sértõdik meg szeszélyessége miatt, és nem haragszik rá hisztizéseiért, mely a Rák feminim alkata miatt nõkre és férfiakra egyaránt jellemzõ. Különösen fontos, hogy igazát elismerje -ha érdemesnek tartja rá- ne restelje megdicsérni, amit a Rák szégyenlõs mosollyal nyugtáz, de ezzel le lehet venni a lábáról.

A Rák az életét vegetálásnak tartja, ha senkinek nincsen rá szüksége és akkor pótcselekvésbe menekül (például: a nassolás, ivás...).

A lunáris hatás megmutatkozik az otthonához, családjához, szüleihez való viszonyban is. Azt tartják, hogy a Rák nem képes hivatal és vendéglõ között élni. Mint a rák állatnak kemény páncélja, a Rák embernek olyan szerves része, tartozéka a védelmet, biztonságot jelentõ otthona. Élete központi feladatának tekinti a saját lakás vagy ház megszerzését. Családcentrikus. Nem tartozik abba a fajtába, aki eltitkolja fizetésemelését vagy kevesebb nyereségrészesedést vall be otthon, hogy ne kelljen pénzt hazaadnia. Mindent amit kap, a családjának viszi, s annál büszkébb magára, minél többet tud nyujtani nekik.

Házias. Nem zárkózik el -nagyvonaluan legyintve, hogy ez az asszony dolga- a legkissebb háztartási problémák megbeszélésétõl sem. Asszonyának érdemes megcsillogtatnia konyhamûvészetét, mert a Rák férfiban jóétvágyu és hálás közönségre talál. Nagyanyáink véleménye szerint az ebbe a jegybe tartozó férfiakat lehet a 'hasuknál megfogni'.

A Rák anyai jegy, a szülõi házat is szimbolizálja. A Rákban ösztönösen él a nagy család eszméje, amit még a szûkös lakásviszonyok miatt sem akar feladni. Akkor érzi jól magát, ha az összes családtagját maga mellett tudhatja. (Ez persze lehetõvé teszi a feladatok megosztását is, hiszen a Rák kényelmes és nem akar belepusztulni a rengeteg háztartási munkába. A maga kardinális módján kialakítja az otthoni egészséges munkamegosztást. Mindenkinek jut feladat, melyet õ oszt ki. Hiszen otthonában õ az úr.)

A Rák mint szülõ:

Ha az idõs szülõkkel való együttlakás valamilyen oknál fogva mégsem oldható meg, akkor is élete folyamán mindvégig szoros kapcsolatban marad a szülõi házzal. Õ nem volna arra képes- mint oly sokan-, hogy megszervezze az "öregek" szocális otthonba krülését, s nem is az a fajta, aki újsághirdetésben keresne ápolónõt magára hagyott, súlyos beteg édesanyja mellé. Felnõtté válásakor a Rák életében szinte megfordul a gyermek-szülõ kapcsolat elõjele, s meglett emberré válva, immár õ veszi át a "szülõi feladatokat": apjáról, anyjáról úgy gondoskodik, mintha a gyermekei lennének. A lehetõ legtöbb idõt igyekszik fordítani a velük való törõdésre, s megnyugvással tölti el a tudat, hogy az Õ gondoskodása révén hosszabbodik meg az életük, vagy válnak jobbá körülményeik.

A Rák termékeny jel, ezért a saját gyerek iránti vágy nagyon erõs benne. Ha házasságából gyermek születik, ez házastársához való kötõdését még elszakíthatatlanabbá teszi. Nagyon gondos anya, vagy, ha férfi, a legmegbízhatóbb apa, akire a gyermeknevelésben mindig számítani lehet. Õ az, aki úgy veszekszik a gyermekével " Kisfiam, ha a süteményt nem eszed meg, nem kapsz banánt!" Gyermekével a legszorosabb érzelmi kapcsolat kialakítására törekszik. Sok Rák intuíciója a telepátiáig fejlõdik gyermekével kapcsolatban. Képes a távolból is megérezni, ha a gyermeke bajban van, vagy valamilyen veszély fenyegeti. Túlcsordúl a szeretet a szívében, ha gyermekére gondol, ezért gyakran elõfordul, hogy emiatt nem tudja reálisan felmérni annak tényleges képességeit. Mindent, ami a gyerekkel kapcsolatos- mint fontos ereklyét- elrak: az elsõ topánkát, az elsõ kihullott tejfogat, az elsõ levágott hajtincset és az anyák napjára elsõ ízben kapott, színes ceruzákkal rajzlapra ügyetlenkedett-firkált szerény mezei virágcsokrot.

A Rák különben is szeret gyûjtögetni. Jó érzékkel fedezi fel a nagyapái, dédapái hétköznapjaiból ránk maradt tárgyakban a szépséget, s becsüli a hozzáértéssel megmunkált tárgyak mívességét. Amiben emberi munka van, s ráadásul még használható is, azt egy Ráknak nincs szíve eldobni. Nagy valószínûséggel õk vezették be, vidéki kóborlásaik során, a poros padlásokra felhordott kacatok közötti bogarászás divatját. Így válhattak a panellakások "térplasztikáivá" a rég nem használt rokkák, konyhai nippekké a rézmozsarak és a könyvespolcok díszeivé a gondosan megragasztott köcsögök, cseréptálak, az elavult szódásüvegek. Gyûjtögetésének köznapibb, nem ennyire energiaigényes formája az, hogy egyszerûen hagyja, hogy összegyûljenek a dolgok körülötte. Szekrényei, fiókjai tele vannak kiürült fiolákkal, kimosott arckrémes dobozokkal, kiegyenesíteet szögekkel, egyik oldalán használt írógéplapokkal...szóval sok-sok, mások által talán nem igazán fontosnak tartott dolgokkal. A Rák számára azonban semmilyen tárgy nem lehet annyira hitvány, hogy õ annak kidobálására vetemedjék. A holnapra is gondolni kell! Ebben is hasonlít állat szimbólumához, hiszen az is inkább elveszti ollóját, semhogy lemondjon a zsákmányáról.

A Ráknak határozott igénye van a harmóniára, csak akkor érzi jól magát, ha az õt körülvevõ világgal összhangban élhet. Mivel erre a jegyre a legjellemzõbb a visszahúzódási vágy, hogy az élet viharait otthona békéjében nyugodtan feldolgozhassa, ezért mindazt igyekszik elkerülni, ami a közvetlen környezetében viharkeltõ lehetne. Így érthetõ, hogy a családon kívül a szomszédjaival is igyekszik jó viszonyt fenntartani. Nem feledkezve meg a "Rossz szomszédság , török átok" közmondásról, családi életét úgy alakítja, hogy az ne adhasson okot súrlódásra. Õ a leghangosabban elõre köszönõ, legudvariasabb lakótárs. Képes túladni a család kutyáján, ha annak hangos ugatása a szomszédsággal való jó viszony fenntartását megnehezíti.

A Ráknak fokozott igénye van a mozgásra, a helyváltoztatásra. Már az elõzõ év karácsonyától kutat, keres, bújja a prospektusokat, járja az utazási irodákat, beutalóért ostromolja a szakszervezeti bizalmit, hogy az adott szezonra is megtalálhassa a minimum 2-3 legolcsóbb és legkedvezõbb utazási lehetõséget. Míg a Bikánál elõfordulhat, hogy évekig egyfolytában dolgozik anélkül, hogy nyaralni menne, ez a Ráknál - hacsak rendkívül súlyos anyagi problémái nincsenek- úgyszólván elképzelhetetlen. A Rák szabadságát pihenéssel, lehetõleg megszokott környezetétõl távol akarja eltölteni. Tehát utazik -természetesen a családjával.

Mindig a messzeségbe, távoli, egzotikus vidékekre vágyódik. Gondolatban hosszú hajóutakat tesz meg tengerészként, vagy mint régész, kutatja a régi korok titkait egy brazíliai õserdõben végzett ásatáson. Pénztárcáján múlik, hogy álmai valósággá válnak-e. De nem esik kétségbe akkor sem, ha szerényebb lehetõségei csak az országhatáron belüli pihenést teszik lehetõvé. Szülõföldje iránti õszinte szeretetétõl hajtva, akár az "Ismerd meg hazádat" mozgalom keretében is érdeklõdéssel járja a váosokat, végiglátogatja az ország leghíresebb gyógyfürdõit, sátozotik a vízpartokon. Imádja a vízi sportokat. Kitûnõen úszik. Szereti a sok embert befogadó üdülõhelyeket. Jól érzi magát a tömegben.

A Rák mint partner:

Ragaszkodása és családjától való elszakadási képtelensége ilyenkor is jelentkezik: Még egy megromlott házasságban élve is magától értetõdõnek tartja, hogy a hétvégéken vagy a szabadságán feleségével és gyermekeivel legyen. Nem tudja felvállalni a külön utakkal járó konfliktusokat. Egy barátnõvel eltöltött érzelemgazdag víkendért nem villámháborúzik, és nem bújik meg a kizárólag az unt feleség számára kitalált mesék mögé.

Csak akkor tudja felszámolni az arra már rég megérett kapcsolatát vagy házasságát, ha van már valami érzelmi kötõdése egy új, ideálisabbnak tûnõ asszonyhoz. Õ a váltófutás bajnoka.

Fiatal korában erõsebb nála a Hold-hatás, bizonytalan, még nem tudja, mit akar. Késõbbi éveiben alakul ki benne az igyekezet az anyagi biztonság megteremtésére. Szeretné elkerülni, hogy élete végén anyagi gondjai legyenek, ezért mindig a gazdaságosságot tartja szem elõtt, ha pénzzel bánik.

A Rák úgy teszi meg vándorútját a világban, hogy bármerre jár, bármibe kezd, bárhol dolgozik, intuiciója "antennájával" érzékeli azokat a "hullámhosszokat, amelyeken még nem közvetítenek adást". Vagyis ráérez az addig még ki nem használt lehetõségekre. Fantáziája hamar megindul, s mindjárt fel is építi magában tervét: mit és hogyan lehetne továbbfejleszteni, mit mire lehetne felhasználni, milyen vállalkozásba kellene kezdeni stb, hogy abból nyereséget hozó, jó üzlet legyen? Tíz meg tíz félig-meddig kidolgozott ötlet zsong az agyában. Azonban a gondolat megfogalmazódásától a megvalósításig óriási az idõbeli távolság. Sokszor két-három év is eltelik, míg valamelyik terve realizálása érdekében megteszi azl elsõ lépést. A Rák vár, hordozza, érleli magában az ötletét. S csak akkor, ha már úgy érzi, teljesen megérett, kiteljesedett benne a gondolat, s itt az ideje, hogy leszakítsa a gyümölcsét, hozakodik elõ vele. De akkor sem erõszakosan. Szép csendesen elhinti a megfelelõ helyeken, a megfelelõ emberek elõtt. Hátha felkapja rá a fejét valaki, felismeri benne a nagy lehetõséget és segít neki az álomból valóságot csinálni. Tehát a Rák nem küzd, hanem vár. S közben bízik abban, hogy az idõ neki dolgozik.

Szívesen dolgozik olyan helyen, ahol megtarthatja önállóságát, ahol sok emberrel lehet kapcsolatban, ahol kiélheti gondoskodási ösztönét és persze, ahol a fizetség arányban áll a befektetett munkával. Ezért sok Rákot találunk az éttermi és hotelszakmában.

Mint beosztott:

A szolgálatkészségével kiválik a kollégái közül. De alkalmazkodása nem simulékonyság vagy talpnyalás. Pusztán azt akarja elérni, hogy békében hagyják, mert feszültségben nem tud dolgozni.

Becsvágyó, de saját karrierjéért nem tesz semmit. A feljebbjutásért, rangért, magasabb beosztásért valló tülekedésben nem hajlandó részt venni.

Azt azért reméli, hogy képzettségét, szakmai hozzáértését, munkájában való szívósságát fõnökei megfelelõen értékelni fogják. S ha ez- mint oly gyakran- mégsem történik meg, mert a nála hangosabbaknak, a magukat jobban adminisztálóknak, a törtetõknek nagyobb bcsületük- hát nyel egyet és zokszó nélkül tûri sorsát. Elégedetlenségét és megbántottságát egy nyugodt és elégedett ember álarca mögé rejti.

Kardinális, de az otthona az igazi életterülete, csak szerettei érdekében tudja erõit összpontosítani. A vállalati és hivatali hierarchia árnyékembert tud csinálni belõle.

Az örök változás a Rák életének törvénye. Ahogy a fogyó Holdat követi a telihold, úgy lehet biztos abban egy jó képességû Rák, hogy életében a háttérbe szorítottság, a visszaesés korszakát követi az elismertség, a fellendülés idõszaka- csak talán egy másik foglalkozási ágban. De még ez is belefér az örökös változás fogalmába.