A Skorpió (Scorpio) jellemzése: Skorpió image

Az állatöv 8. jegye a Skorpió. A Nap október 24,-november 22,között halad keresztül ezen a jegyen.

A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Az asztrológusok véleménye megoszlik afelõl, hogy az 1930-ban felfedezett Plútót a Skorpió jegy társuralkodójának tekintsék-e avagy sem. Többségében hajlanak arra, hogy igen. Mindenesetre a Plutó-tulajdonságok és a Skorpió jegy tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak.

A Plutó jelképezi: a születés-halál, a megszületés és megújulás örök körforgását, valamint a mélyreható, kirobbanó erõt, a rejtélyes dolgokkal való foglalkozást.

A Skorpió negatív töltésû, stabil minõségû víz-jegy.

A víz-jegyekre jellemzõ érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam a Skorpió személyben párosul a fix elem tulajdonságaival: a szilárd kitartással és a határozottsággal. Mivel a víz ingadozó és labilis, ezért van az, hogy a Skorpió ember lelke mélyén harcban áll egymással a két ellentétes irányzat miatt. A negatív töltés a külvilág benyomásaira való befogadóképességet jelenti. A pozitív töltésû Mars-uralkodó viszont a kifelé hatásra törekszik. Így ez a két hatás is belsõ feszültségforrásként hat. A negatív tulajdonság leginkább a jellem méllységében és az erõ tartalékolásában jelentkezik.

A Skorpiót sas szimbólummal is ábrázolják. Mindenesetre a két jelképbõl több következtetés is levonható a Skorpió-jellem igazi jelentésére vonatkozóan. A Skorpió titkos helyeken szeret rejtõzködni. Áldozatára akkor lövelli ki mérges fullánkját, mikor az a legkevésbé várná. A sasmadár igazi otthona a magasabb szféra, melyet meghódítva kedvére szárnyalhat.

A hangsúlyozottan Skorpió személyiség

Mi is történhet, mikor a tûz a vízzel találkozik egy személyen belül?

Megindul a harc a bensõben a lélek mélyén. Mindkét hatás elementáris, s mivel a két elem keveredni nem képes, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, szélsõségek közt rángatva lelket-testet. A vulkán kirobbanó ereje s a tenger mélysége lakozik a Skorpió emberben. A tüzes marsikus energia és akarat az érzelmi beállítottságot, szenvedélyessé teszi. Hatalmas energiával képes küzdeni egy számára érzelmileg fontos ügyért. Önfeláldozásra is képes a szeretett személyért.

Céljai élete során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóerõ nem. Szívós, kitartó akarattal, kiiváló szellemi, értelmi adottságaival képes megvalósítani önérdekeit. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képes rá, hogy uralja önmagát, s így közvetve uralja a helyzeteket s a gyengább erejû embereket. A földi dolgoktól való elszakadás vágya, s a test vágyai közt vívódik lelke. Elmondhtó a Skorpió-szülöttekrõl, hogy olyan, mintha egy forró vulkánt- Mars és Plútó hatása- egy jégpáncél venne körül: a stabil víz és jég. A látszólag hûvös, tartózkodó magatartás azonban csak védekezés, hisz érzelmeiben oly könnyen sebezhetõ az ember. Hajtja a rejtett, titokzatos dolgok megismerésének vágya. Figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság- a lélek felé fordítja. Ahogy fokozatosan feltárulnak elõtte saját lelke pozitívumai és negatívumai, hatni akarása önnevelést, önfejlesztést eredményez. Újból és újból megméri, keresi, kutatja önmagát. S aki keres, az talál is. Óhatatlanul szembetalálja magát sötét felebarátjával, árnyékszemélyiségével meg nem élt vágyainak, illetve nem élhetõ vágyainak megszemélyesítõjével, s fellángol a harc a fény és a sötét között. Ez az intenzív belsõ élet megkívánj az egyedüllétet, a csendet. A csend mintegy alapot nyújt a meditációnak, s ugyanakkor lehetõség a belsõ hang meghallására is. E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy elõre megérezzen eseményeket. Belülrõl inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát- a lét titkát. Sok Skorpió ember fordul érdeklõdéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethetõ a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstõl támadva védekezõ magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyõzést kíván. A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. A születés és a hall körforgását a saját testében az alvés és ébrenlét váltakozásaiban éli át. Testi-lelki regenerálódását a mély alvás segíti elõ. A reggeli eszmélõdés után fokozatosan veti bele magát a munkába egy ráhangolási idõ után, s nem szívesen veszi, ha kizökkentik saját ritmusából. A saját útján szeret járni, a kényszert nem bírja, nem tûri. Igényli az elismerõ szvakat, a dicséretet, a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgõ szavakon, s a hízelgõt nem tiszteli.

Gyermekkorban:

Érzelmekkel teli lelkét gyakran tépázzák viharok. Ha akaratát nem tudja érvényesíteni, dühkitörédekkel reagál. Hogy energiáit felhasználhassa, tevékenységre kell fogni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt emocionális energiáról van szó, ezért ennek levezetése is érzelmi csatornákon keresztül történhet: emberekre van szüksége, akiket szerethet, s hogy érzelmeit festményekkel, költeményekkel fejezhesse ki. A legtöbbet akkor adja a szülõ, ha rávezeti: "a legmagasabbat szeresse, amikor meglátja azt"

Szerelem:

A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyû kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettõssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. Szexulitása lángolóan szenvedélyes. A magasrendû Skorpió szenvedélyeit könnyen tudja kiélni alkotásaiban. Ilyenkor csodálatos teremtõ erõvel, alkotó-képességgel dolgozik. A Skorpió nõ erõs, kemény karakter, akit a szerelem és a család mellett hajt a munkában való elõrejutás vágya is.

Életmód-munka-szabadidõ tevékenység:

Szívesen tevékenykedik gyógyító célokért. Vágya az átformálás. Szárnyakat akar adni azoknak, akiket testi-lelki betegség tart fogva. A lelki betegségek gyógyításában mint pszichológus segíti a pácienst, hogy felszínre hozzon tudatalattijából és megszüntessen sok mindent, amit elfojtott. Mint orvos -inkább sebész. is kiváló lehet. Hajlama, hogy rejtett dolgok után kutasson, arra ösztönzi, hogy a tudomány, az ipar, a lelki élet területén tegyen felfedezéseket. Sokoldalú, kitartó, termékeny munkaerõ. A Skorpió mint a víz-jegyûek általában, vonzódik a mûvészetekhez. Irodalom terén leginkább a romantikus irodalom, a költészet ragadja meg. Szabad idejében szívesen hallgat zenét. Kedveli az aktív sportokat. Örömét leli minden elfoglaltságban, ami a tengerhez, vízhez kapcsolódik. Betegség terén az ivarszervek igényelnek nagyobb törõdést a betegség megelõzésében. Természetes hajlamainak gátlását okozza, ha túlságosan "földhözragadt" életre kényszerítik.

A Skorpió-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása olyan szenvedélyeket jelent, melyeket nem lehet eltéríteni. A mélyen parázsló harag, a szeretet gyûlöletbe fordulása, a szerelmi féltékenység katasztrófához fezethet. A túlzásba vitt titkolózás eredménye a keserû félreértés. Az elfojtott vágyak, amelyeket csak a tudatalattiban hatnak, egyszer csak kitörnek. Az alacsonyrendû Skorpió vágyai túlzott kiélésével beteíti meg magát. Erejének és akaratának érvényesítése a másik igényeinek figyelmen kívül hagyásával az erõszakosság és önzés felé viheti. A bántást, a sértést megbocsátani nem tudó magatartás bosszúállóvá teheti, s ennek gyümölcse a lelki békétlenség. Az emberen múlik, hogy mivé teszi magát, milyen értékekre tekint, milyen célokért küzd.