A Vízöntõ (Aqarius) jellemzése:

Az állatöv 11. jegye a nap január 21 és február 19 között halad keresztül. Vizöntő image

Szinbóluma az ember vizeskorsóval. Régi ábrázolási módja: ember helyett angyal öntötte a vizet, jelképezve ezzel, hogy az "élet vizét" az érzékelhetõn, megismerhetõn túli égi forrásból meriti, s szabadon hinti szét, érdemre való tekintet nélkül az emberiség javára. Az õsi keleti népeknél a víz a lelket jelentette: a lelket, mely az értelmen, s az ésszerüségen túlnézve intuíciójával, inspirációktól hajtva meglátja a lényeget.

A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez s ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklõdik.

Jele: az egymás fölött elhelyezkedõ két hullámvonal. Régészeti kutatások azt tárták fel, hogy a hullámvonal a régi korokban a vizet jelképezte, s úgy gondolták, a jel ezt a szimbólumot fedi. Az idõk folyamán ez az elképzelés módosult, s a két hullámvonalat a bölcsességet jelképezõ kígyókkal hozták analógiába.

Modern korunkban a Vízöntõ jelleg a tudományok iránti érdeklõdésben különösképpen megmutatkozik. A Vízöntõ ember józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Figyelme különösképpen a rádiózás, a radar, a film irányába fordul, melyeknél szükség van a " hullámokra". Uralkodó bolygója a Szaturnusz, a karma bolygója. A karma jelentése: minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz jelképezi a korlátozást, a merevítést és adja a komoly, mély gondolatokat a valódi elmélyedés képességét.

Mindez a Vízöntõ ember személyiségében körültekintésben, felelõsségérzetben, kötelességtudatban mutatkozik meg. A vélemények megoszlanak abban a kérdésben, hogy társuralkodónak tekintsék-e az Uránuszt-t. Az asztrológusok sok rokon vonást ismernek fel az uránuszi tulajdonságok s a Vízöntõ tulajdonságok között.

Az Uránusz az újító, a reformátor, a modern elõrehaladás serkentõje, a szabadság és függetlenség jelképe. Az uránuszi emberrõl elmondható, hogy ötletszerû és ennélfogva kiszámíthatatlan.A számára különleges dolgokat szereti. Érdeklik a modern technika vívmányai.

A forradalmár Uránusz uralma küzdelmet hoz a személyiségébe. Az uránuszi függetlenség, szabadságvágy és a hagyománytisztelet hiánya ellentétesnek tûnik a szaturnuszi óvatossággall és higgadtsággal. Ha azonban közelebbrõl megvizsgáljuk a dolgot nem éppen a forradalmár az, aki rendíthetetlenül és mereven ragaszkodik elképzeléseihez?

A Vízöntõ potitív töltésû, szilárd minõségû levegõjegy. A szilárd minõség határozott jellemet jelent, aki ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, s ettõl nehéz eltéríteni. Kitartóan véghezviszi amit elhatározott, vagy elvállalt.

Szívósan, állhaatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is õrzi.

A levegõ-elem intellektuális, szellemi és mûvészi érdeklõdést és tehetséget ad. Könnyû felfogást, változatosság iránti szeretet, sokoldalúságot és minden újnak a szeretetét.

A két minõség látszólag ugyan ellentétes, de valójában kiegészítik egymást, mert a szilárd minõség a szétforgácsolódást megakasztja.

A levegõre jellemzõ közlékenység a gondolatok, információk szállításában, s az eszmék, emberkapcsolatok közti széthintésében mutatkozik meg.

A hangsúlyozottan Vízöntõ-személyiség:

Talán két kép: a szfinx és az udvari bolond különösen megvilágítja a mélyebb lényét. A szfinx messzetikintõ, mindenen keresztülnézõ mosolyát látjuk tükrözõdni a Vízöntõ-ember arcán, jobban mondva azon a maszkon, amit hord. Nem árulja el mit érez, mit gondol és mit akar. Az udvari bolond szerep megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemessségeket, a legszélesebb megjegyzéseket dobhassa oda a hatalom birtokosának. Ezt teszi a Vízöntõ-ember is ikor a szfinx-álarc mögül a szavak fegyverét használja az érinthetetlen pozíciókban ülõkkel szemben. Kivétel nélkül minden Vízöntõ-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségû reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetõségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontokk is vannak az övén kívül.

A francia forradalom jelszava "Szabadság, egyenlõség, testvériség" akár a Vízöntõ-ember jelszava is lehetne. Ebbõl következik, hogy a hierarchiát nem szereti, a korlátokat nem viseli, a gátakat lerombolja. A saját elvárásainak szeret eleget tenni. Szellemi, értelmi adottságaival a gondolat területén is szabad teret követel. Személyes szabadságához ragaszkodik. Hûséges azokhoz, akikkel baráti kapcsolatra lép, a személyes szabadság tiszteletben tartásával.

Igazságérzete az egyenlõséget tartja mércének, így a kivételezést elítéli. Eszményeinek mindenkor hangot is ad. A reálisnak nevezett korlátozott maggondolások nem állják útját, az érzékfeletti világban találja meg az annyira keresett, eszményi beteljesülést.

Szereti a mûvészetet, a tudományt. Minden érdekli ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természt titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkkotómûvészetre képesíti.

A magasabbtendû típus becsületes, hûséges, türelmes, tapintatos, nemeslelkû, megbízható, természetes becsvágyú, jó diplomata.

Nagy igazságérzete jó békítõvé teszi. Akarata erõs, állhatatos, akadályt nem ismerõ. Legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet és a szociális érzék. Nagyon finom érzésû, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékati.

Szeretetre méltó és társaságkedvelõ annak ellenére, hogy Szaturnusz-hatásként néha igényli az elvonultságot, mikoris elmélyedhet gondolataiban. Mivel a kivárás embere, szándékait nem árulja el, s hogy ez sikerüljön neki, álarcot tesz fel.

Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhõkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori.

Az Uránusz minden szülöttjét töbé-kevésbé különcködõvé teszi, ezért fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Életében az Uránusz gyakran idéz elõ hirtelen változásokat, sorsfordulókat.

Feltünõen jó a matematikai képessége. Kitûnõ filozófus válhat belõle, de bölcsessége mellett egy-két bizarr gondolat is kiütközhet.

Egészség terén a szervek közül kiváltképpen a keringési rendszer, az alsó lábszár, a bokák igényelnek nagyobb védettséget. Idegrendszere labilis.

A Vízöntõ, mint gyermek:

Igen értelmes, okos, minden érdekli. Szívesen olvas, zenét hallgat, tanulmányozza a természetet, de amit éppen csinálni "kell" azt nem. Az iskolában általában sok a barátja, mert segítõkész és figyelmes. Szüleit "eredeti ötleteivel" arra készteti, hogy figyeljenek rá, s ha nem kap megfelelõ képzést, eredetiségre törekvõ hajlamával csak lázadóvá válik. Jó, ha a szülõk tisztában vannak azzal, hogy gyermekük nem tiszteli a szokásokat, hagyományokat, s ne próbálják ilyenre kényszeríteni. Annak, aki megnyerte szívét - õszinte barátjává válik.

A Vízöntõ, mint szülõ:

Bohém és intellektuális. Játszani, hancúrozni szeret gyermekével. Mivel a Vízöntõ-ember nehezen viseli a kötöttségeket, szeret jönni-menni szabadon, ezért gyerekére sokszor kevés ideje marad. A levegõ- és a tûzjegyû gyermekeket a lazaság és rendszertelenség, amelylet Vízöntõ szülõje részérõl tapasztal, nem zavarja, de a föld- és a víz-jegyû gyermekek ezt nehezen viselik. Szülõ-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére.

A munka területén:

Fõleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelõ természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. A magasrendû típus jó vezetõ. Fõnökként tág kereteket ad. E jegy szülöttei közül sok feltaláló kerül ki.

Bármilyen hivatást választ, mindig a haladó, új eszméket fogja képviselni. Különösen vonatkozik ez a mûvészekre, írókra, festõkre, szobrászoskra. A Vízöntõ-emberek a levegõ meghódítói. Jó színészek és táncmûvészek kerülnek ki soraikból.

Szerelemben:

Kapcsolataiban szélsõséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerezõ igény is nála. Az uránuszi ötletszerûség próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúg programokat.

Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha a partner nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy.

Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni.

Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen tud szeretni és a fix jegyek hûsége mutatkozik meg kapcsolatában.

Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, hogy ha a másik belátja, hogy a Vízöntõ-személyiség szabadon akarja folytatni szellemi érdeklõdését és eljárogatni barátaihoz.

A tiszta Vízöntõ a szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest, a kitaposott utakat.

Életmód és szabadidõ-tevékenység:

Jó esze van a tanuláshoz és gyorsan keletkezõ zseniális ötletei ahhoz, hogy jó mûveltségét ésszerûen felhasználja. Leginkább tudományos téren és a mûvészetek terén tudja kifejezni magát, mert képes egy problémát új megvilágításban látni. A hullámelméletnek és minden fénnyel kapcsolatos dolognak a mégértése hajlamossá teszi, hogy ilyen irányú tanulmányokkal foglalkozzék.

A fényképezés, az elektomossággal való tevékenységek, a rádió, röntgenológia, radiológia, a különleges, szokatlan tárgyak tanulmlányozása pl. archeológia, asztrológia kedvelt tevékenységei közé tartoznak.

Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Politikailag valószínûleg haladó eszméket vall.

Klubok, társaságok tagsága jobban megfelel egyéniségének, mint a nagyon szoros személyes kapcsolatok.

A Vízöntõ tulajdonságok eltúlzottsága vagy torzulása:

Lázadóvá teszi az egyént, akinek szilárd elképzelése, hogy a világnak el kellene fogadnia az õ drasztikus változtatási gondoltait. Fanatikus reformátorrá, agitátorrá válhat. Végleges eredetisége különcködésnek, szertelenkedésnek hat. A szaturnuszi oldal depresszióban és elszigetelõdésben nyilvánulhat meg, mivel csalódások érik, amikor céljait nem tudja elérni. Forradalmi újító céljainak elérésében eltévesztheti a lényeget azt gondolván, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez a hibás szemlélet anarchistává teheti. Természetes ösztöneinek gátlását okozza, ha túlságosan konvencionális, unalmas, konzervatív életet kell élnie. Ilyenkor ellégedetlenné, zúgolódóvá válhat.